Regulamin Glosowania

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa ogólne warunki głosowania w Plebiscycie Hot-Music 2012 (zwanym dalej „Plebiscytem”) za pomocą głosowania w ankietach na stronie muzykoholicy.com
 2. Organizatorem Plebiscytu jest strona muzykoholicy.com(zwana dalej „Organizatorem”).
 3. Zasady Plebiscytu oraz warunki głosowania, określenie rodzaju nagród, jak również czas trwania Plebiscytu podane będą na stronie muzykoholicy.com.
 4. Osoba biorąca udział w Plebiscycie (zwana dalej „Uczestnikiem”) wyraża zgodę na zastosowanie wszystkich postanowień Regulaminu.
 5. Uczestnikiem Plebiscytu może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

§2 Zasady uczestnictwa w Plebiscycie

 1. Uprawnione do wzięcia udziału w Plebiscycie są wyłącznie osoby, które zagłosują na co najmniej jedną nominację w następujący sposób:
  a) zagłosują w ankiecie na stronie muzykoholicy.com na jedną, dwie lub trzy nominację w jednej kategorii,
 2. Uczestnik może wziąć udział w Plebiscycie więcej niż jeden raz, jeżeli zagłosuje na większa ilość osób w jednej kategorii, lub w wielu kategoriach.

§3 Zasady wyłaniania zwycięzców Plebiscytu

 1. Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach zostaną ci nominowani, na których zostanie oddana przy pomocy ankiet na stronie muzykoholicy.com największa ilość ważnych głosów zgodnych z Regulaminem Plebiscytu.

§4 Postanowienia końcowe

 1. Uczestnictwo w Plebiscycie jest możliwe za pośrednictwem głosowania w ankietach na stronie muzykoholicy.com
 2. Wysłanie przez Uczestnika głosu w ankietach jest równoznaczne ze złożeniem przez niego oświadczenia, iż wyraża on zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu.
 3. Organizator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu Plebiscytu.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
  – udział w Plebiscycie przez osoby nieuprawnione do posiadania kota na muzykoholicy.com
  – problemy w funkcjonowaniu Plebiscytu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej,
  – udział w Plebiscycie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane,
  – przerwy w funkcjonowaniu Plebiscytu zaistniałe z przyczyn technicznych (np. usunięcie ankiet) lub niezależnych od Organizatora,
 5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny.
 6. Reklamacje dotyczące Plebiscytu należy przesyłać listownie pod adres Organizatora (Tomasz Ochota, ul. Słoneczna 10, 37-220 Kańczuga) z dopiskiem „Plebiscyt Hot-Music 2011” w terminie do dnia 29 lutego 2012r.
 7. Reklamacje Uczestników dotyczące Plebiscytu będą rozpatrywane przez Organizatora, w formie pisemnej, w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji.
 8. Regulamin oraz dodatkowe informacje na temat Plebiscytu są dostępne na stronie internetowej: www.muzykoholicy.com