WARUNKI UCZESTNICTWA:

  1. Do udziału w Przeglądzie dopuszczone zostaną zespoły wykonujące muzykę alternatywną z jej odmianami, opartą na repertuarze własnym (autorskim)
  2. Do udziału w przeglądzie mogą zgłaszać się zespoły, które wywodzą się lub działają na terenie Podkarpacia, w składzie zespołu jest min. dwie osoby z Podkarpacia.
  3. Program prezentowany przez uczestników jest dowolny.
  4. Niedopuszczalny jest akompaniament w formie półplaybacków.
  5. Podczas występu nie może być stosowany playback. Ograniczenie to nie dotyczy stosowania sampli i loopów.
  6. Zgłoszenia i materiały zgłoszeniowe (demo, bio, rider) przyjmowane będą w terminie do 29.02.2020 Zgłoszenia tj. formularz zgłoszeniowy oraz materiał muzyczny demo prosimy przesłać w zakładce ZGŁOŚ ZESPÓŁ
  7. Materiał demo powinien zawierać minimum 3 utwory (co najmniej 8 minut muzyki).
  8. Materiały demo mogą być wykorzystywane w postaci mp3 na stronie internetowej www.muzykoholicy.com
  9. Decyzje komisji kwalifikacyjnej są nieodwołalne.
  10. O ile organizatorzy nie postanowią inaczej, występ wykonawcy podczas finału Przeglądu powinien trwać od 20 min. do 30 min.
  11. Każdy z uczestników musi wyrazić zgodę na:
   • wykorzystywanie nadesłanych materiałów muzycznych do celów promocyjnych Przeglądu,
   • rejestrację audio i video koncertu,
   • zamieszczenie materiałów w całości lub dowolnych jego fragmentów na stronach internetowych organizatora.
  12. Organizatorzy zapewniają zakwalifikowanym wykonawcom aparaturę nagłośnieniową, mikrofony oraz oświetlenie. Pozostały sprzęt wykonawcy zabezpieczają sobie we własnym zakresie.
  13. Wykonawcy, których zachowanie przed lub w trakcie występu wskazywać będzie na stan nietrzeźwości lub odurzenia, zostaną wykluczeni z Przeglądu.
  14. Wykonawcy zobowiązani są do przestrzegania na scenie i poza nią ogólnie przyjętych zasad dobrych obyczajów oraz unikania wypowiedzi lub gestów mogących wywołać zbiorową dezaprobatę lub niepokój publiczności. Za ewentualne nieodpowiednie zachowanie odpowiadać będą sami wykonawcy.
  15. Przegląd i jego uczestnicy reklamowani będą za pomocą plakatów oraz informacji publikowanych w prasie, radio, Internecie.
  16. Za występ w ramach Przeglądu wykonawcom nie przysługuje honorarium. Organizatorzy nie refundują też kosztów jakie wykonawcy ponieśli w związku z występem.
  17. Koncerty oceniać będzie jury oraz publiczność, które oceniać będzie poziom artystyczny utworów, umiejętności muzyczne, sposób prezentacji.
  18. Zespoły zakwalifikowane do Przeglądu zostaną poinformowane drogą e-mail lub telefonicznie. Termin ogłoszenia listy zespołów zakwalifikowanych do finałów upływa w dniu 08.03.2019 r. Każdy z zespołów zakwalifikowanych do Przeglądu zobowiązany jest potwierdzić oficjalnie swój udział w koncercie głównym 14.03.2019 r. w formie informacji przesłanej drogą elektroniczną na adres e-mail: alicjagac[at]muzykoholicy.com w terminie do 3 dni od dnia otrzymania powiadomienia o zakwalifikowaniu się do finału Przeglądu. W przypadku braku takiej informacji w ustalonym terminie, zespół ten traci możliwość udziału w finale Przeglądu na rzecz pierwszego zespołu z tzw. listy rezerwowej.
  1. Dla zwycięzców konkursu w ramach Przeglądu organizatorzy zapewniają nagrody opisane w zakładce NAGRODY

  Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu przeglądu