WARUNKI UCZESTNICTWA:

  1. Do udziału w Wesołogórskiej Fieście dopuszczone zostaną zespoły wykonujące muzykę opartą na repertuarze własnym (autorskim)
  2. Program prezentowany przez uczestników jest dowolny.
  3. Niedopuszczalny jest akompaniament w formie półplaybacków.
  4. Podczas występu nie może być stosowany playback. Ograniczenie to nie dotyczy stosowania sampli i loopów.
  5. Zgłoszenia i materiały zgłoszeniowe (demo, bio, rider) przyjmowane będą w terminie do 15.05.2019 r. Zgłoszenia tj. formularz zgłoszeniowy oraz materiał muzyczny demo prosimy przesłać w zakładce ZGŁOŚ ZESPÓŁ
  6. Materiał demo powinien zawierać minimum 2 utwory (co najmniej 4 minut muzyki).
  7. Materiały demo mogą być wykorzystywane w postaci mp3 na stronie internetowej www.muzykoholicy.com
  8. Decyzje komisji kwalifikacyjnej są nieodwołalne.
  9. O ile organizatorzy nie postanowią inaczej, występ wykonawcy podczas Wesołogórskiej Fiesty powinien trwać od 45 min. do 60 min. (lub dłużej czyt. bis)
  10. Każdy z uczestników musi wyrazić zgodę na:
   • wykorzystywanie nadesłanych materiałów muzycznych do celów promocyjnych Wesołogórskiej Fiesty,
   • rejestrację audio i video koncertu,
   • zamieszczenie materiałów w całości lub dowolnych jego fragmentów na stronach internetowych organizatora.
  11. Organizatorzy zapewniają zakwalifikowanym wykonawcom aparaturę nagłośnieniową, mikrofony oraz oświetlenie. Pozostały sprzęt wykonawcy zabezpieczają sobie we własnym zakresie.
  12. Wykonawcy, których zachowanie przed lub w trakcie występu wskazywać będzie na stan dużej nietrzeźwości lub odurzenia, zostaną wykluczeni z udziału Wesołogórskiej Fiesty.
  13. Wykonawcy zobowiązani są do przestrzegania na scenie i poza nią ogólnie przyjętych zasad dobrych obyczajów oraz unikania wypowiedzi lub gestów mogących wywołać zbiorową dezaprobatę lub niepokój publiczności. Za ewentualne nieodpowiednie zachowanie odpowiadać będą sami wykonawcy.
  14. Festiwal i jego uczestnicy reklamowani będą za pomocą plakatów oraz informacji publikowanych w prasie, radio, Internecie.
  15. Za występ w ramach festiwalu wykonawcom nie przysługuje honorarium. Organizatorzy zwracają jedynie koszt przyjazdu kapeli na miejsce występu.
  16. Zespoły oceniać będzie jury, które oceniać będzie poziom artystyczny utworów i umiejętności muzyczne.
  17. Zespoły zakwalifikowane do Festiwalu zostaną poinformowane drogą e-mail lub telefonicznie. Termin ogłoszenia listy zespołów zakwalifikowanych do Festiwalu upływa w dniu 15.06.2019 r. Każdy z zespołów zakwalifikowanych do Festiwalu zobowiązany jest potwierdzić oficjalnie swój udział do dnia 01.07.2019 r. w formie informacji przesłanej drogą elektroniczną na adres e-mail: alicjagac@muzykoholicy.com w terminie do 7 dni od dnia otrzymania powiadomienia o zakwalifikowaniu się występu. W przypadku braku takiej informacji w ustalonym terminie, zespół ten traci możliwość udziału festiwalu na rzecz pierwszego zespołu z tzw. listy rezerwowej.

  Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu przeglądu